Varhany pro Křtiny

Podporují nás - Publicita

Název projektu: Kompletní rekonstrukce varhan v kostele Jména Panny Marie ve Křtinách

Reg.č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/ 0012479

Předmětem projektu je kompletní obnova kostelních varhan v kostele Jména Panny Marie ve Křtinách (NKP).
Realizací projektu dojde k obnově národní kulturní památky. Záměrem projektu je jak samotná fyzická obnova varhan,
tak i především funkční obnova varhan, tak aby mohly být využitelné jako doprovod při bohoslužbách a při hudebních koncertech.

Projekt pomůže ke zvýšení atraktivity kostela, ale i celého přilehlého regionu a ke zvýšení jeho návštěvnosti.

Cílem projektu je kompletní obnova kostelních varhan tvořících národní kulturní památku. Díky realizaci
projektu dojde ke zkvalitnění prezentace tohoto významného architektonického prvku kostela pro další
rozvoj cestovního ruchu v obci/regionu. Realizace projektu přispěje k rozvoji kulturního života kostela, a
to díky možnosti pořádat varhanní koncerty. Realizovaný projekt také ale přispěje k prezentaci
dochovaného kulturního dědictví pro odbornou veřejnost (např. zástupce památkové péče, výzkumníky
apod.).

Specifický cíl:
~ Zvýšení atraktivity kostela, ale i obce a regionu z pohledu cestovního ruchu
~ Stabilizace, příp. zvýšení návštěvnosti kostela, regionu
~ Záchrana památkově chráněného objektu
~ Pokračování v obnově památkově chráněných objektů v rámci poutního areálu kostela