Varhany pro Křtiny

Volná rekonstrukce
křtinských varhan

2021-2023

Adoptovat píšťalu

O projektu volné rekonstrukce varhan pro Křtiny

Snaha o vybudování prvotřídního nástroje, který by mohl důstojně doprovázet liturgický provoz a koncertně využívat tak významné poutní místo, jakým Křtiny beze sporu jsou, se doslova vleče již mnoho let.
Záměrem a přáním investora vždy byla stavba nových dvoumanuálových varhan s pedálem na mechanické traktuře rejstříkové i hrací do stávajících varhanních skříní s novým, samostatně stojícím, hracím stolem.
Podle Koncepce celkového průzkumu varhanních skříní byl v předchozích letech proveden průzkum na místě samém. Domnělá původní podoba památkově chráněných skříní i pozice hracího stolu byly provedeným průzkumem potvrzeny.
Nástroj, který bude rekonstruován dle výsledků průzkumů,  bude po zvukové stránce respektovat specifika barokního varhanářství 2. pol. 18. stol. s přihlédnutím k našim lokalitám.
V křtinských varhanách bude použit původní zachovaný prospekt společně s dalšími rejstříky (nebo jejich částmi), které jsou prokazatelně jednotné původnosti s prospektem. Podle provedených průzkumů je zřejmé, které to jsou: Prinzipal 8', 2. Spitzflöte 8', Quintadena 8', Octav 4', Superoctav 2, Mixtura 4x 1 1/3´, Subbass appertus 16', Prinzipalbass 8', Octavbass 4'.
Druhý manuál (positiv) bude postaven přímo do hracího stolu bez vlastního prospektu. Hrací stůl bude vyhotoven jako samostatně stojící situovaný do osy kostela a orientovaný směrem k oltáři. Na základě průzkumů se našly zbytky původního hracího stolu různě použité v současném nástroji. Tyto fragmenty se použijí i v novém stole, budou sloužit jako vodítko pro jeho výslednou podobu i barvu dekoru.
Věříme, že firma A. Q. - Attentus Qualitatis z Lomnice provede všechny práce na křtinských varhanách tak, aby byl projekt Volné rekonstrukce varhan v kostele Jména Panny Marie ve Křtinách zdárně dokončen začátkem léta 2023, kdy si připomeneme 300 let od úmrtí věhlasného architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla.
Na podporu volné rekonstrukce křtinských varhan v kostele Jména Panny Marie byla spuštěna i adopce píšťal a zřízen transparentní účet v bance Fio. Cílem je shromáždit dostatek finančních prostředků, které by pokryly náklady farnosti na zaplacení celého díla varhan. V případě, že adopce píšťal vynese větší sumu financí než je potřebné, budou peníze dárců použity na budoucí opravy křtinského kostela.

Adoptujte si píšťalu

Varhany jsou jako organizmus, rodinné společenství, lidská společnost. I když každý člen rodiny je jiný svou výškou, váhou, vlastnostmi, povahou, přece však všichni patří do jednoho společenství. Stejně je to u varhan. Každá píšťala má jinou výšku, váhu, jiný zvuk, některé píšťaly jsou zhotoveny ze dřeva, jiné z kovu. Když však chceme potěšit ucho posluchače hrou na varhany, nestačí, aby zazněl jenom jeden tón, ale aby zaznělo hned několik tónů, aby souznělo hned několik píšťal, které vytvoří souzvuk - akord. I vy můžete být těmi malými dárci, kteří se malou částkou podílejí na rekonstrukci velkého díla. Budeme rádi, když se stanete mecenášem jedné z píšťal v křtinských varhanách, ale také když se stanete členem naší velké rodiny, které záleží na vytváření vztahů a rozšiřování povědomí o významu poutního místa ve Křtinách. Kéž i s vaší pomocí máme v Křtinách hudební nástroj, který poslouží mnoha generacím na oslavu Božího jména i na chválu Božího stvoření.
R. D. Metoděj Ján Lajčák O. Praem.

Adoptovat píšťalu

Aktuality